• pic 2
  • 1111
  • 3333
  • 2222
  • 00000
  • Cage


   
     
 
 کوپلر موقعیت

SPO Coupler

 

                                               


این نوع از کوپلر برای حالتی طراحی شده اند که دو آرماتور قادر به حرکت نبوده و در دو بخش از سازه بتنی مجزا از یکدیگر قرار گرفته اند. این

کوپلر از یک قسمت نر و یک قسمت ماده و یک مهره قفل کننده استفاده میشود.

قطعه نر دارای یک رزوه داخلی و یک رزوه خارجی موازی میباشد ، قطعه ماده نیز دارای رزوه داخلی موازی میباشد و مهره متصل کننده برای

محکم نگه داشتن اتصال استفاده می شود.