مزایای اتصالات مکانیکی

اتصال مکانیکی آرماتور، جایگزین اتصال اورلپ 1  . سبكتر شدن سازه به دلیل وزن ناچیز اتصال مکانیکی نسبت به اتصال اورلپ (6به100)2 . كوتاه تر شدن اتصال مکانیکی نسبت به …