فیلم بستن کوپلر

تست کوپلر استاندارد

فیلم بستن کوپلر

نتایج تست کشش کوپلر

سایز 40 (آزمایشگاه دانشگاه شریف)

نتایج تست کوپلر سایز 22

سایز 20 (آزمایشگاه سهند)

نتایج تست کوپلر سایز 28

سایز 28 (آزمایشگاه سهند)

نتایج تست کوپلر سایز 40

سایز 40 (آزمایشگاه دانشگاه شریف)

تایج تست کوپلر استاندارد  

سایز 36/40 (آزمایشگاه دانشگاه شریف)

تست کوپلر پیچی

الزامات مرکز تحقیقات راه ، مسکن و شهرسازی مربوط به جوشکاری سر به سر میلگرد (GPW)

مقاله : کوپلر انتهایی

نویسنده : مهندس بهروز حکیم

مقررات ملی ساختمان بخش مربوط به اتصالات مکانیکی

آیین نامه ACI 349  بخش مربوط  به اتصالات مکانیکی

آیین نامه ACI 318  بخش مربوط  به  کوپلر  انتهایی

مقاله : مقایسه کوپلر رزوه مستقیم و کوپلر رزوه مخروطی

نویسنده : مهندس حبیب نژاد

مقاله :  اتصالات مکانیکی ، تضمین کیفیت سازه

نویسنده : مهندس حبیب نژاد

تست کوپلر جوشی SWR

تست کوپلر انتهایی

نتایج تست کشش کوپلر

سایز 20/25/32 (آزمایشگاه سهند)

نتایج تست کشش کوپلر

سایز 20 (آزمایشگاه شرکت سهند)

نتایج تست کوپلر سایز 25

سایز 25 (آزمایشگاه سهند)

نتایج تست کوپلر سایز 32

سایز 32 (آزمایشگاه سهند)

نتایج تست کوپلر انتهایی سهند

(آزمایشگاه دانشگاه شریف)

تست Cyclic کوپلر

سایز 25

مقاله : معایب جوش سر به سر
روش GPW

نویسنده : مهندس حبیب نژاد

لزوم اعمال روش(FRHS) جهت حصول اطمینان از کیفیت جوش سر به سر میلگرد

مقاله : وصله مکانیکی ،انتخابی مناسب برای سازه های کوتاه مرتبه

نویسنده : مهندس زریبافیان

آیین نامه ACI 318  بخش مربوط به اتصالات مکانیکی
Chapter 12 & 2
1

مقاله : مزایای اتصالات مکانیکی

نویسنده : مهندس حبیب نژاد

ظریه فنی مرکز تحقیقات راه ، مسکن و شهرسازی مربوط به اتصالات مکانیکی سهند

آیین نامه ACI 349 بخش مربوط به اتصالات مکانیکی

کاتالوگ اتصالات مکانیکی سهند