مزایای اتصالات مکانیکی

اتصال مکانیکی آرماتور، جایگزین اتصال اورلپ

1  . سبكتر شدن سازه به دلیل وزن ناچیز اتصال مکانیکی نسبت به اتصال اورلپ (6به100)
2 . كوتاه تر شدن اتصال مکانیکی نسبت به اتصال اورلپ ( 4به100)
3 . امکان طراحی بهینه به دلیل کاهش وزن سازه و در نتیجه  کاهش سطح مقاطع بتنی
4 . آرایش منظم آرماتورها و در نتیجه ایجاد فضای مناسب برای بتن ریزی مطلوب
5 . ایجاد اتصال یکپارچه بتن آرماتورها و در نتیجه یکپارچه عمل نمودن آرماتور در محل اتصال به هنگام اعمال نیروهای ناشی از زمین لرزه
6 . در امتداد هم قرار گرفتن آرماتورها و در نتیجه انتقال نیرو به طور مستقیم
7 . کاهش نسبت فولاد به بتن  در مقاطع بتنی
8 . صرفه جویی در مواد اولیه (آرماتور) به دلیل کاهش ضایعات
9 . امکان استفاده بدون محدودیت در هر پوزیشن در سازه بتنی
10 . در اتصال اورلپ عامل ایجاد پایداری اتصال، وجود بتن است و در صورت صدمه دیدن بتن اتصال اورلپ از هم خواهد پاشید ولی در اتصال مکانیکی پایداری اتصال وابستگی به بتن ندارد که این ویژگی باعث پایداری بیشتر سازه به هنگام صدمه دیدن بتن در سوانح طبیعی خواهد شد

علاوه بر مزایای فوق استفاده از اتصال مکانیکی با درنظر گرفتن موارد زیر توجیح اقتصادی نیز دارد:

1. بر خلاف اتصال پوششی که محدودیت استفاده در بعضی محلها را دارد (بند20-5-1-2-6 آین نامه بتن ایران) از جمله :
الف- اتصالات تیرها وستون ها
ب- در طول معادل دو برابر ارتفاع مقطع از بر تکیه گاه
پ- در محلهایی که امکان تشکیل مفصل پلاستیکی موجود باشد .
 اتصال مکانیکی در هر موقعیت قابل استفاده بوده و به همین دلیل امکان استفاده از آرماتور بدون ضایعات فراهم میگردد معمولا 15 % آرماتورهای خریداری شده در هر پروژه به ضایعات تبدیل می گردد .
2 . با توجه به ضرائب اعمالی در مبحث 9 طول اتصال پوششی با اعمال این ضرائب افزایش می یابد و به همین دلیل نسبت وزن اتصال اورلپ افزایش خواهد داشت بطور مثال برای آرماتور 32 باضرائب مربوطه وزن اتصال اورلپ حدود 13 کیلوگرم می باشد .
3 . با توجه به سبکی وزن اتصال مکانیکی ( نسبت وزن اتصال مکانیکی به اتصال اورلپ 6 به 100 میباشد) وزن سازه به طور مخصوصی کاهش خواهد یافت که در نتیجه امکان طراحی بهینه در مقاطع به   وجود می آید (13 کیلوگرم وزن اورلپ در مقابل 600 گرم وزن اتصال مکانیکی برای آرماتور 32) که در نتیجه  کاهش هزینه را در پی خواهد داشت .
4 . مطابق بند 20-5-2-2 آیین نامه بتن نسبت آرماتور به بتن نبایستی بیشتر از 6% باشد این محدودیت در محل وصله ها نیز بایستی رعایت گردد که در نتیجه برای رسیدن به این هدف باید مقاطع   بزرگتر را در نظر گرفت که باعث افزایش هزینه خواهد بود .
5 . مطابق بند 20-5-2-2-3 آیین نامه در محل اتصال اورلپ طول اتصال را بایستی برابر 1.3 برابر طول وصله های کششی در نظر گرفت که افزایش هزینه مواد اولیه را در پی دارد .
6 . مطابق بند 20-5-2-3-4 تعدا خاموتهای مصرفی  در محل اتصال اورلپ تقریبا به دو برابر افزایش می یابد که باعث افزایش هزینه میلگرد مصرفی خواهد شد ولی با استفاده از اتصال مکانیکی که   طول بسیار   کوتاهی دارد (نسبت طول اتصال مکانیکی به طول اتصال اورلپ برابر 4 به 100 است و بطور مثال اتصال مکانیکی برای قطر 32 برابر 7.5 سانتی متر است) نیاز به مصرف خاموت   بیشتر وجود ندارد زیرا طول اتصال مکانیکی کمتر از فاصله دو خاموت متوالی است و در نتیجه صرفه جویی در مصرف میلگرد را در پی خواهد داشت .
7 . در اتصال اورلپ برای در امتداد هم قرار دادن محور میلگردها بایستی با خمکاری و ایجاد فرم S این امکان فراهم گردد  (افزایش هزینه) ولی در اتصال مکانیکی دو میلگرد در امتداد یکدیگر   قرار می گیرند .

1 فکری در “مزایای اتصالات مکانیکی

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.