مقایسه کوپلر رزوه مستقیم با کوپلر رزوه مخروطی

درحال حاضر دو نوع كوپلر دربازار مصرف متداول است ، كوپلر با رزوه مستقيم وكوپلر با رزوه مخروطي دراينجا مي خواهيم مزايا ومعايب هريك را بيان كرده ودرنهايت بهترين را معرفي كنيم .با توجه به افزايش روز افزون استفاده از اتصالات مكانيكي در كشورمان لازم است مصرف كنندگان عزيز با شناخت كامل از محصولات ارايه شده در بازار نسبت به ارزيابي و مقايسه آنها با يكديگر اقدام نموده و  سپس نسبت به انتخاب محصول مناسب اقدام نمايند .

 1- ايجاد رزوه مستقيم در انتهای میل گرد و همچنين داخل كوپلر باعث درگيري كامل رزوه هاي كوپلر با رزوه هاي انتهاي ميل گرد مي شود چرا كه رزوه ها درامتداد دو خط موازي ايجاد شده و فقط تلرانس بين رزوه هاي كوپلر و آرماتور درانتهاي ميل گرد بايستي كنترل گردد تا از حد مجاز فراتر نرود كه اين تلرانس براحتي با استفاده از ابزارهاي كنترل Go و Not Go قابل كنترل است درحالي كه در روش رزوه مخروط تطابق زاويه مخروطهاي ايجاد شده روي كوپلر و رزوه هاي آرماتور به راحتي امكانپذير نبوده وكافي است زواياي مخروط حتي درحد 0.5 درجه متفاوت باشند دراين صورت قسمتي از رزوه هاي كوپلر و آرماتور با يكديگر درگير نشده و انتقال نيرو  توسط بخش كوچكي از رزوه ها انجام خواهد گرفت كه درنتيجه كاهش استحكام اتصال مكانيكي مخروطي را درپي خواهد داشت . 

2- طول كوپلر رزوه مستقيم حدود 30 % از طول كوپلر مخروطي كوتاهتر است كه درنتيجه باعث كاهش قيمت وصرفه جويي درمواد اوليه خواهد شد.  

3- رزوه مخروطي با ابزار برش و به روش براده برداري ايجاد مي شود كه مستلزم انتخاب صحيح ابزار ومراقبت از كاركرد صحيح آن است، به زبان ساده تر استهلاك ابزار رزوه كاري به روش رزوه مخروط بسيار شديد بوده و درنتيجه پس از توليد بسيار اندك رزوه مخروطي نياز به تعويض ابزار میباشد يا درغير اين صورت كيفيت رزوه كاري به سرعت كاهش يافته وعملا رزوه هاي ايجاد شده قادربه انتقال نيروي وارده به آرماتور نخواهند بود . 

4- كوپلرهاي رزوه مخروط استحكام كششي را درحد رزوه هاي مستقيم برآورده نمي كنند و عموما” به هنگام تست كشش ،میل گرد رزوه شده از داخل كوپلر خارج  شده و يا از محل رزوه ها گسيخته مي شود درصورتي كه دركوپلر هاي رزوه مستقيم عموما” گسيختگي روي ميل گرد و دور از كوپلر اتفاق مي افتد.
 
5- براي بستن كوپلرهاي رزوه مخروط حتما بايستي از آچار مخصوص گشتاوري (ترك متر ) استفاده گردد ، در صورتي كه براي بستن كوپلرهاي رزوه مستقيم نيازي به استفاده از آچار مخصوص نمي باشد و بستن ميل گرد ها تا آخرين رزوه به معني اتمام مرحله بستن كوپلر است .
 
6- در كوپلرهاي رزوه مخروط امكان ايجاد رزوه چپ گرد بر روي آرماتور وجود نداشته و در نتيجه محصولي به نام كوپلر چپ و راست در اين نوع قابل ساخت نيست در صورتي كه در روش رزوه مستقيم ايجاد رزوه چپ گرد به سادگي ايجاد رزوه راست گرد مي باشد.

7- نظارت بر بستن صحيح در کوپلرهاي رزوه مخروطي نياز به كنترل با آچار گشتاوري داشته و الزاما” نيازمند افراد متخصص ميباشد در صورتي كه در كوپلرهاي رزوه مستقيم ، بستن تا آخرين رزوه آرماتور درون كوپلر به معني صحيح بودن اين پروسه است.

8- تنها امتياز كوپلرهاي رزوه مخروطي درگيري آسان آرماتور و كوپلر در ابتداي مرحله بستن است كه به دليل شكل مخروطي رزوه ها جا گذاري آرماتور درون كوپلر به راحتي انجام مي گيرد . 
   با توجه به مقايسه فوق الذكر مي توان نتيجه گيري نمود كه كوپلرهاي رزوه مستفيم از جهت فني و كاربردي بسيار بهتر  از

كوپلرهاي رزوه مخروطي بوده وقابليت اعتماد اين نوع كوپلر ها بسيار بيشتر از نوع دوم است . 

کوپلر رزوه مخروطی
کوپلر رزوه مستقیم